Door op ‘accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de sitenavigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons ​​privacybeleid voor meer informatie.

Algemene voorwaarden.

Artikel 1Definities1. emarkable B.V.,gevestigd te Dodewaard, KvK-nummer 78319579, wordt in deze algemene voorwaardenaangeduid als dienstverlener.
2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.  
Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaardenzijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geenresultaatsverplichtingen.  
Artikel 3 Betaling
1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
3. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht­gever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigertopdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht doordienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.  
Artikel 4 Aanbiedingen en offertes
1. De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 3 maanden geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.  
Artikel 5 Prijzen
1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnenaanleiding geven tot prijsverhogingen.
3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeen komsteen vaste prijs overeenkomen.4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien geentarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs worden afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.  
Artikel 6 Prijsindexering
1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.
2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.  
Artikel 7 Informatieverstrekking door opdrachtgever
1. Opdrachtgeverstelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant isbeschikbaar voor dienstverlener.
2. Opdrachtgever isverplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebbenvoor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en opde gewenste wijze ter beschikking te stellen.
3. Opdrachtgeverstaat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aandienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien dezevan derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet andersvoortvloeit.
4. Opdrachtgevervrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeituit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
5. Indien en voorzover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffendebescheiden.
6. Stelt opdrachtgeverniet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevensen bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoorvertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extrahonoraria voor rekening van opdrachtgever.  
Artikel 8 Intrekking opdracht
1. Het staatopdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.
2. Wanneeropdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.  
Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst
1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.  
Artikel 10 Contractduur opdracht
1. De overeenkomsttussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijenuitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.  
Artikel 11Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.  
Artikel 12 Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroom­storingen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van
de overmachtstoestand enig voordeel geniet.  
Artikel 13 Verrekening
1. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen meteen vordering op dienstverlener.  
Artikel 14 Opschorting
1. Opdrachtgeverdoet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomstvoortvloeiende verbintenis op te schorten.  
Artikel 15 Overdracht van rechten
1. Rechten van eenpartij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder devoorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldtals een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  
Artikel 16 Verval van de vordering
1. Elk recht opschadevergoeding door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na degebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.  
Artikel 17 Verzekering
1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.  
Artikel 18 Aansprakelijkheid schade
1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
2. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprake­lijk­heidsverzekering(en)wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigenrisico volgens de desbetreffende polis.
4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener of zijn leidinggevendeondergeschikten.  
Artikel 19 Aansprakelijkheid opdrachtgever1
. Ingeval eenopdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijkaansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aandienstverlener verschuldigd zijn.2. Wordt eenopdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoonnamens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privéopdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwdkan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetalingdoor de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voorde betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoekvan opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name vanopdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.  
Artikel 20 Vrijwaring
1. De opdrachtgevervrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houdenmet de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.  
Artikel 21 Klachtplicht
1. Opdrachtgever isverplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk temelden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijkeomschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hieropadequaat te reageren.2. Een klacht kaner in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden omandere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.  
Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht
1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  
Artikel 23 Intellectueel eigendom
1. Tenzij partijenschriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alleintellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht,merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen,tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes,afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
2. De genoemdeintellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming vandienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikkinggesteld of op andere wijze worden gebruikt.3. Opdrachtgeververplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem terbeschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatiewordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft,alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/ofderden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, eenschriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van dezebepaling.  
Artikel 24 Geheimhouding
1. Ieder derpartijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de anderepartij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvanhij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is,dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan deandere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen omte waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
2. De in het eerstelid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
a. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar wasof nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partijvan een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
b. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijnbezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
c. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derdegerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van eenwettelijke plicht.
3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur vandeze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.
Artikel 25 Boete op overtreding geheimhoudingsplicht
1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.0000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
2. Het verbeurenvan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aande overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boeteschadevergoeding te vorderen.  
Artikel 26 Niet-overname personeel
1. Opdrachtgever neemt geen medewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen ingoed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.  
Artikel 27 Geschillen beslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandser echter is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden.  
a. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
b. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
c. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.
Artikel 25 Boete op overtreding geheimhoudingsplicht
Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.0000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.  
Artikel 26 Niet-overname personeel
Opdrachtgever neemt geen medewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.  
Artikel 27 Geschillenbeslechting
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden.  
Onze diensten.

$("#whatsapp").on("click", function(e) { $("#toggle-iframe").contents().find("button").click(); });